1. INFORMACIJE ZA POTENCIJALNE PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 

Podnošenje zahtjeva za vještačenje:

 

Stranka, odnosno osoba za koju se vrši vještačenje, sama podnosi zahtjev prema Institutu u sljedećim slučajevima:

 1. NI – medicinsko vještačenje u prvostepenom postupku – neratni invaliditet (prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom) –– Obrazac možete preuzeti OVDJE ( Napomena : cijena vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 85,41 KM, a kućna posjeta 128,12 KM)
 1.  MV- Medicinsko vještačenje tjelesnog oštećenja za nabavku – uvoz
  motornog vozila (za korištenje povlastica za uvoz motornih vozila, po
  pravilima koja reguliraju carinske propise, a radi oslobađanje od
  plaćanja carine i poreza) Napomena: cijena vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 267,93 KM a kućna posjeta 401,89 KM
 • ratni vojni invalidi sa 70% i više utvrđenog invaliditeta bez obzira po osnovu čega je utvrđen procenat u Institutu dobijaju ovjeren prepis Nalaza i mišljenja kojim im je utvrđen invaliditet a na osnovu čega se provodi daljnji postupak kod nadležnih kantonalnih službi
 • ratni vojni invalidi sa 50% i 60% utvrđenog invaliditeta mogu ostvariti pravo samo ukoliko je invaliditet utvrđen samo na ekstremitetima i također od Instituta dobijaju ovjeren prepis Nalaza i mišljenja kojim im je utvrđen invaliditet a na osnovu čega se nadležan liječnik daje nalaz i mišljenje da se invaliditet odnosi na ekstremitete
 • ostala lica (koja nisu RVI) mogu ostvariti pravo ukoliko im Institut utvrdi 80% i više tjelesnog oštečenja po osnovu donjih ekstremiteta, karlice, vida i teže mentalne retardiranosti a nakon medicinskog vještačenja u Institutu
 1. Ostali zahtjevi fizičkih lica za medicinsko vještačenje tjelesnog oštećenja

Kod stavki 2. i 3. nije propisan poseban obrazac zahtjeva, ali stranka isti dostavlja u pismenoj formi na adresu Instituta, sa naznakom za kakve potrebe i u koje svrhe je potrebno provođenje medicinskog vještačenja, te podacima podnositelja zahtjeva uz prilaganje sveobuhvatne medicinske dokumentacije.

Za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskoga osiguranja zahtjev se podnosi u nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi, odnosno poslovnici kantonalne administrativne službe Federalnog zavoda MIO/PIO gdje osiguranik/podnosilac zahtjeva ima prebivalište, gdje se dobivaju odgovarajući obrasci za pokretanje postupka medicinskog vještačenja za ostvarivanje ovih prava.

Za oblast boračko – invalidske zaštite postupak se pokreće u nadležnoj službi boračko invalidske zaštite u općini gdje podnosilac zahtjeva ima prebivalište, i gdje se dobijaju potrebene informacije i obrasci za pokretanje postupka iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Civilne žrtve rata, postupak se pokreće u nadležnoj općinskoj službi gdje podnositelj zahtjeva ima prebivalište, i gdje se gdje se dobijaju potrebene informacije i obrasci za pokretanje postupka.

Način uplate vještačenja:

Uplatio je: ime prezime, adresa, broj telefona,

Svrha doznake: usluga medicinskog vještačenja u prvostepenom/drugostepenom postupku

Primalac: Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo

Broj računa: Pravna lica: 1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo

Fizička lica: 1410010001745195 kod BBI banke dd Sarajevo

Nakon uplate vještačenja jedan primjerak uplatnice mora se dostaviti na adresu Instituta – preporučenom poštom ili fax-om na broj 033/250-571 (podaci na uplatnici moraju biti vidljivi inače ista neće biti uzimana u obzir)