Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj U.O. 16/21 od 14.07.2021.godine, direktor Instituta za
medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje:
DRUGI JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

 1. PREDMET PRODAJE
  1.1 Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog oglasa i nadmetanja,
  prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje nekretnine:
  I. Stan u Sarajevu, Trg Heroja 8, XVIII sprat, površine 36 m2, označen kao k.č. 1235/U1E143
  upisan u zk. uložak 12897 k.o. Novo Sarajevo II –početna cijena 56.700,00 KM;
  II. Stan u Travniku, Ina Faza 2, lamela 1, ulaz LAM1, II. sprat površine 29 m2, označen kao
  broj parcele 59/3-E-LAM1-S8, upisan u z.k. uložak br. 7230 k.o. NP-TRAVNIK – početna
  cijena 31.500,00 KM
  III. Stan u Zenici, Obalni Bulevar broj 6, II. sprat, površine 37,65 m2, označen kao broj parcele
  1259/EU1J9, upisan u uk uložak broj 7628 K.O. Zenica II- početna cijena 54.000,00 KM.
  1.2 Stanje nekretnine pod I. (stan površine 36 m2 Sarajevo): 2 – loše, mokri čvor je devastiran, ne
  postoje osnovne unutrašnje instalacije, trenutno nije priključena električna energija, u velikoj mjeri
  devastiran, potrebna je sveobuhvatna adaptacija na svim nivoima stambene jedinice;
  1.3. Stanje nekretnine pod II. . (stan u Travniku): 2- loše, stan se ne koristi, jako nizak nivo tekućeg
  održavanja, loše stanje unutrašnjih instalacija; el. energija je isključena;
  1.4 Stanje nekretnine pod III. (stan u Zenici): 2- loše, stan se ne koristi, u stanu postoje osnovne
  instalacije ali se duže vrijeme ne koristi, el. energija je isključena;
 2. PRAVO UČEŠĆA I POSTUPAK
  2.1. Nekretnine koje su predmet javnog nadmetanja prodaju se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.
  2.2. Ponuđači imaju pravo dostaviti ponudu za jednu ili više nekretnina pod 1.1. s time da se
  dostavlja ponuda za više nekretnina svaka se dostavlja posebno na način kako je označeno kao
  pod 3.4.
  2.2. Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu
  depozita/kaucije u iznosu od 10% početne cijene.
  2.3. Uplate kaucije/depozita vrši se na račun Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja:
  1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo.
  2.4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju članovi komisije za prodaju kao ni članovi
  njihove uže porodice.
 3. PREGLED NEKRETNINA I DOSTAVLJANJE PONUDA
  3.1. Nekretnina označena kao I. (stan na Trgu Heroja u Sarajevu) – može se pregledati utorkom,
  srijedom i četvrtkom u periodu od 15.00 do 16.00 sati, uz prethodnu najavu kontak osobi.
  Stanovi označeni kao II. i III. (stanovi u Travniku i Zenici) mogu se pregledati uz prethodnu najavu
  kontakt osobi u sljedeće dane: broj II. stan u Travniku petak 03.09.2021. i petak 10.09.2021. i petak
  17.09.2021. u periodu od 09.00 do 10.00 sati, broj III. stan u Zenici petak 03.09.2021. i petak
  10.09.2021. i petak 17.09.2021. u periodu od 11.00 do 12.00 sati.
  3.2. Kontakt osoba je: Ivan Cvjetković 033/250-578; 063/492-017 ili mail: sekretar@imvzs.ba.
  3.4. Ponudu na popunjenom pisanom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1), u zatvorenoj koverti sa
  prilozima kako je navedeno na obrascu, sa naznakom «Ponuda za Javno nadmetanje za prodaju
  nekretnina (obavezno navesti nekretninu za koju se dostavlja ponuda) – NE OTVARAJ», sa
  dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita, primaju se na protokolu Instituta za medicinsko
  vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12. Sarajevo, soba 206. I.sprat, svaki dan
  od 09.00 do 14.00 sati a najkasnije do utorak 21.09.2021.godine do 14:00 sati ili putem poštanske
  pošiljke (preporučena ili brza pošta).

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u
razmatranje.
3.6. Sve ponude koje ne budu uključivale svu potrebnu dokumentaciju kako je navedeno u obrazcu
ponude – Prilog 1. neće se smatrati urednim i biti će vraćene.

 1. JAVNO OTVARANJE PONUDA
  4.1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika
  pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana utorak 21.09.2021. godine u Institutu za
  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12, II. sprat, sala za
  sastanke u 14.30 sati.
  4.2. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su prvorangirane dvije
  ili više ponuda identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču čija
  je ponuda ranije predana ili pristigla.
  4.3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
 2. OBAVEZE KUPCA
  5.1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju notarski obrađenog i
  ovjerenog Ugovora o kupoprodaji nekretnine u roku od petnaest (15) radnih dana od dana završetka
  nadmetanja.
  5.2. Sve troškove prenosa vlasništva, notarske obrade i ovjere, poreza kao i ostale troškove
  kupoprodaje u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.
  5.3. Kupac je dužan za nekretninu/nekretnine uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene (s uračunatim
  depozitom) prije ili prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
  5.4 Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon
  zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Institut za medicinsko
  vještačenje zdravstvenog stanja zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste
  uspješnih ponuđača, a zbog odustajanja gubi se pravo na povrat uplaćenog depozita.
 3. DODATNE INFORMACIJE
  6.1. Učesnicima u Javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti
  vraćen u roku od pet (5) radnih dana od dana otvaranja ponuda. Pobjedniku nadmetanja
  depozit će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu što će se konstatovati zaključivanjem
  kupoprodajnog ugovora.
  6.2. Da bi nadmetanje bilo uspješno mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.
  6.4. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osoba na naznačene brojeve telefona ili e-mail.
  6.5. Tekst Javnog nadmetanja i obrazac ponude (Prilog 1) se može preuzeti sa web stranice Instituta za
  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja www.imvzs.ba kao i u prostorijama Instituta za
  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva br. 12, 71 000 Sarajevo,
  kancelarija broj 206, I sprat, svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.
  Oglas ostaje otvoren do utorka 21.09.2021.godine do 14.00 sati kada je krajnji rok za dostavu
  ponuda.