Službene novine Federacije BiH, broj 26/12

 

Na osnovu čl. 14. i 26. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07) i članka 28. Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/08), Upravni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, nakon provedenog postupka prethodnog usaglašavanja sa nadležnim ministarstvima kantona i pribavljenih saglasnosti, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija/financija, na sjednici održanoj 15.12.2011. godine utvrdio je

  Cjenovnik  

 

 

CIJENE USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU :

Pregled interniste 40KM
Pregled interniste (s EKG) 50KM
UZV srca 40KM
EKG snimak 10KM
Ergometrija 80KM
Holter EKG 80KM
Holter tlaka 80KM
Pregled pulmologa – pneumoftiziologa 40KM
Spirometrija 30KM
Specijalistički ORL pregled 40KM
Određivanje sluha po povleru 80KM
Specijalistički oftamološki pregled 40KM
Određivanje vidnog polja 40KM
Pregled očnog dna (fundus) 70KM
Neuropsihijatrijski pregled 40KM
Psihijatrijski pregled 40KM
EMG i neurološki pregled 80KM
Psihološki nalaz i mišljenje 40KM
Psihološki nalaz sa CRT testom 110KM
Laboratorijske pretrage (SE, glukoza, urea, kreatinin, bilirubin, kolesterol, trigliceridi, HDL, kolesterol, LDL kolesterol, AST, ALT,GGT i dr.) po jednoj analizi 4KM
Laboratorijske pretrage (KKS, Fe, RF, ASTO, CK, LD, CK, MB Pregled mokraće fizikalno – hemijski i dr.) po jednoj analizi 10KM
Hemoglobin Alc (HbAlc) 20KM
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 20KM
Klirens kreatinina (KEK) 20KM

 

 

 

PDV

Na sve cijene utvrđene ovim Cjenovnikom obračunava se i plaća Zakonom propisana stopa PDV-a.

U skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07), pribavljena su mišljenja nadležnih ministarstava kantona i saglasnosti ministarstava iz člana 29. naprijed navedenog Zakona.