Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj U.O. 16/21 od 14.07.2021.godine i Odluke Vlade FBiH V. Broj

1307/21 od 19.08.2021.godine (Sl. Novine FBiH 67/21), direktor Instituta za medicinsko vještačenje

zdravstvenog stanja objavljuje:

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Livnu

1. PREDMET PRODAJE

1.1 Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih

pisanih ponuda, prodaje nekretnine:

I. Stan površine 34 m2 koji se nalazi na I. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao k.č.

1/220 E21, stan broj 17 na I. katu lamele 1 površine 34,23 m2, upisan u z.k. uložak 873 k.o. Livno, zajedno sa ¼

dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:

– K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;

– K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o.

Livno;

– K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;

PROCIJENJENA VRIJEDNOST I POČETNA CIJENA 48.824,30 KM.

II. Stan površine 31 m2 koji se nalazi na I. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao

K.č. 1/220 E22, stan broj 18 na I. Katu lamele 1 površine 31,20 m2, upisan u z.k. uložak 874 k.o. Livno, zajedno

sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:

– K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;

– K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o.

Livno;

– K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;

PROCIJENJENA VRIJEDNOST I POČETNA CIJENA 50.109,15 KM.

III. Stan površine 30 m2 koji se nalazi na II. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao

K.č. 1/220 E35, stan broj 19 na II. Katu lamele 1 površine 30,40 m2, upisan u z.k. uložak 887 k.o. Livno,

zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:

– K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;

– K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o.

Livno;

– K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;

PROCIJENJENA VRIJEDNOST I POČETNA CIJENA 48.824,30 KM.

IV. Stan površine 31 m2 koji se nalazi na II. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao

K.č. 1/220 E36, stan broj 20 na II. Katu lamele 1 površine 31,20 m2, upisan u z.k. uložak 888 k.o. Livno,

zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:

– K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;

– K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o.

Livno;

– K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;

PROCIJENJENA VRIJEDNOST I POČETNA CIJENA 50.109,15 KM.

1.2. Stanje nekretnina i opremljenost: Sve nekretnine se nalaze u stambeno poslovnoj zgradi koja je

sagrađena 2007. godine. Sve instalacije su funkcionalne, stanovi su vrlo malo korišteni. Stanovi se prodaju

potpuno opremljeni: sva oprema u kupatilu, kuhinjski elementi sa pločom za kuhanje, napom, manjim

hladnjakom i dr, bračni krevet, dva noćna ormarića, komoda, ugradbeni ormar, radni stol i klimatizacija.

Navedena oprema ulazi u procijenjenu vrijednost nekretnina.

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Nekretnine koje su predmet javnog nadmetanja prodaju se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.

2.2. Ponuđači imaju pravo dostaviti ponudu za jednu ili više nekretnina pod 1.1. s time da se dostavlja

ponuda za više nekretnina svaka se dostavlja posebno na način kako je označeno kao pod 3.4.

2.2. Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita/kaucije

u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti nekretnine/početne cijene.

2.3. Uplate kaucije/depozita vrši se na račun Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja:

1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo.

2.4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju članovi komisije za prodaju kao ni članovi njihove uže

porodice.

3. PREGLED NEKRETNINA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Nekretnine označene pod tačkama 1.1 mogu se pregledati na dane: petak 10.09.2021. u periodu od 12.00 do

13.00 sati, petak 17.09.2021. u periodu od 12.00 do 13.00 sati, petak 24.09.2021. u periodu od 12.00 do 13.00

sati uz prethodnu najavu kontak osobi.

3.2. Kontakt osobe su:Ivan Cvjetković 033/250-578; 063/492-017(sekretar@imvzs.ba)

3.4. Ponudu na popunjenom pisanom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1), u zatvorenoj koverti sa prilozima kako

je navedeno na obrascu, sa naznakom «Ponuda za Javno nadmetanje za prodaju nekretnina (obavezno

navesti nekretninu za koju se dostavlja ponuda) – NE OTVARAJ», sa dokazom o izvršenoj uplati

kaucije/depozita, primaju se na protokolu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava

Đurđeva broj 12. Sarajevo, soba 206. I.sprat, svaki dan od 09.00 do 14.00 sati a najkasnije do utorka

28.09.2021.godine do 14:00 sati ili putem poštanske pošiljke (preporučena ili brza pošta).

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u

razmatranje.

3.6. Sve ponude koje ne budu uključivale svu potrebnu dokumentaciju kako je navedeno u obrazcu ponude –

Prilog 1. Neće se smatrati urednim i biti će vraćene.

4. JAVNO OTVARANJE PONUDA

4.1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja

dostave ponude, održat će se dana utorak 28.09.2021.godine u Institutu za medicinsko vještačenje

zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12 Sarajevo, II. sprat, sala za sastanke u 14.30 sati.

4.2. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više

ponuda identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije

predana ili pristigla.

4.3. Ponude ispod početne cijene – procijenjene vrijednosti neće biti uzete u razmatranje.

5. OBAVEZE KUPCA

5.1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju notarski obrađenog i ovjerenog

Ugovora o kupoprodaji nekretnine u roku od petnaest (15) radnih dana od dana završetka nadmetanja.

5.2. Sve troškove prenosa vlasništva, notarske obrade i ovjere, poreza kao i ostale troškove u skladu sa

zakonskim propisima snosi kupac.

5.3. Kupac je dužan za nekretninu/nekretnine uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene (s uračunatim depozitom)

prije ili prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

5.5. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja

kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog

stanja zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača, a zbog

odustajanja gubi se pravo na povrat uplaćenog depozita.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Učesnicima u Javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen u

roku od pet (5) radnih dana od dana otvaranja ponuda. Pobjedniku nadmetanja depozit će biti uračunat

u kupoprodajnu cijenu što će se konstatovati zaključivanjem kupoprodajnog ugovora.

6.2. Da bi nadmetanje bilo uspješno mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

6.4. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osoba na naznačene brojeve telefona ili e-mail.

6.5. Tekst Javnog nadmetanja i obrazac ponude (Prilog 1) se može preuzeti sa web stranice Instituta za

medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja www.imvzs.ba kao i u prostorijama Instituta za medicinsko

vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva br. 12, 71 000 Sarajevo, kancelarija broj 206, I sprat,

svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.

Oglas ostaje otvoren do utorka 28.09.2021.godine do 14.00 sati kada je krajnji rok za dostavu ponuda.

Prilog 2 – Lokacija nekretnine

Prilog 3 – Izgled prostora