Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje javni oglas za prodaju nekretnina (stanova) Instituta prikupljanjem zatvorenih ponuda.

PUNI TEKST OGLASA MOŽETE PREUZETI OVDJE

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE MOŽETE PREUZETI OVDJE

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

ZDRAVSTVENOG STANJA

Branislava  Đurđeva  12. Sarajevo

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj U.O. 16/21 od 14.07.2021.godine, direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina

Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

1. PREDMET PRODAJE

1.1 Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog oglasa i nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje nekretnine:

  1. Stan  u Sarajevu, Mis Irbina broj 9, IV sprat, površine 28 m2, označen kao k.č. 1665/1U1E12 upisan u zk. uložak broj 7299 k.o. Sarajevo IV – procijenjena i početna cijena 84.000,00 KM;
  2. Stan u Sarajevu, Mis Irbina broj 9, IV sprat, površine 33 m2, označen kao k.č. 1665/1U1E14 upisan u zk. uložak broj 11548 k.o. Sarajevo IV – procijenjena i početna cijena 82.000,00 KM;
  3. Stan u Sarajevu, Trg Heroja 8, XVIII sprat, površine 36 m2, označen kao k.č. 1235/U1E143 upisan u zk. uložak 12897 k.o. Novo Sarajevo II – procijenjena i početna cijena 63.000,00 KM;
  4. Stan u Travniku, Ina Faza 2, lamela 1, ulaz LAM1, II. sprat površine 29 m2, označen kao broj parcele 59/3-E-LAM1-S8, upisan u z.k. uložak br. 7230 k.o. NP-TRAVNIK – procijenjena vrijednost i početna cijena 35.000,00 KM
  5. Stan u Zenici, Obalni Bulevar broj 6, II. sprat, površine 37,65 m2, označen kao broj parcele 1259/EU1J9, upisan u uk uložak broj 7628 K.O. Zenica II- procijenjena vrijednost 60.000,00 KM.
  6. Stan u Tuzli, Dragodol broj 59, prizemlje, površine 33 m2, označen kao broj parcele 1307/2EZ1U1J7, upisan u zk. uložak broj 11726 k.o. Tuzla I – procijenjena vrijednost i početna cijena 46.000,00 KM

1.2. Stanje nekretnine pod I. (stan površine 28 m2 Sarajevo): opće stanje jedinice: 3-srednje, stan se ne koristi duži vremenski period, trenutno nije priključena električna energija, nalazi se u izvornom stanju /nije vršena adaptacija od izgradnje zgrade, nizak nivo tekućeg održavanja, potrebna je sveobuhvatna adaptacija na svim nivoima stambene jedinice;

1.3 Stanje nekretnine pod II. (stan površine 33m2 Sarajevo):opće stanje stambene jedinice: 2 – loše,  mokri čvor je devastiran, trenutno nije priključena električna energija, unutrašnje instalacije upitne ispravnosti, jako nizak nivo tekućeg održavanja, u velikoj mjeri devastiran, potrebna je sveobuhvatna adaptacija na svim nivoima stambene jedinice;

1.4. Stanje nekretnine pod III. (stan površine 36 m2 Sarajevo): 2 – loše,  mokri čvor je devastiran, ne postoje osnovne unutrašnje instalacije, trenutno nije priključena električna energija, u velikoj mjeri devastiran, potrebna je sveobuhvatna adaptacija na svim nivoima stambene jedinice;

1.5 Stanje nekretnine pod IV (stan u Travniku): 2- loše, stan se ne koristi, jako nizak nivo tekućeg održavanja, loše stanje unutrašnjih instalacija; el. energija je isključena;

1.6 Stanje nekretnine pod V. (stan u Zenici): 2 loše, stan se ne koristi, u stanu postoje osnovne instalacije ali se duže vrijeme ne koristi, el. energija je isključena;

1.7. Stanje nekretnine pod VI. (stan u Tuzli): 3- srednje, stan se ne koristi, u stanu postoje osnovne instalacije ali se duže vrijeme ne koristi i iste su u lošem stanju, el. energija je isključena.

2. PRAVO UČEŠĆA I POSTUPAK

2.1. Nekretnine koje su predmet javnog nadmetanja prodaju se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.

2.2. Ponuđači imaju pravo dostaviti ponudu za jednu ili više nekretnina pod 1.1. s time da se dostavlja ponuda za više nekretnina svaka se dostavlja posebno na način kako je označeno  kao pod 3.4.

2.2. Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita/kaucije u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti nekretnine/početne cijene.

2.3. Uplate kaucije/depozita vrši se na račun Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja: 1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo.

2.4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju članovi komisije za prodaju kao ni članovi njihove uže porodice.

3. PREGLED NEKRETNINA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Nekretnine označene pod tačkama I. i II.. (stanovi u ulici Mis Irbina 4. Sprat)  mogu se pregledati utorkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 15.00 do 16.00 sati, uz prethodnu najavu kontakt osobi. Nekretnina označena kao III. (stan na Trgu Heroja u Sarajevu)  – može se pregledati srijedom u periodu od 15.00 do 16.00 sati, uz prethodnu najavu kontak osobi.

Stanovi označeni kao IV. do VI. (stanovi u Travniku, Zenici i Tuzli) mogu se pregledati uz prethodnu najavu kontak osobi u sljedeće dane: broj IV. stan u Travniku petak 13.08.2021. i petak 20.08.2021. u periodu od 09.00 do 10.00 sati, broj V. stan u Zenici petak 13.08.2021. i petak 20.08.2021. u periodu od 11.00 do 12.00 sati i broj VI. stan u Tuzli petak 13.08.2021. i petak 20.08.2021. u periodu od 14.30 do 15.30 sati.

3.2. Kontakt osoba je:­Ivan Cvjetković 033/250-578; 063/492-017 ili mail: sekretar@imvzs.ba.

3.4. Ponudu na popunjenom pisanom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1), u zatvorenoj koverti sa prilozima kako je navedeno na obrascu, sa naznakom «Ponuda za Javno nadmetanje za prodaju nekretnina (obavezno navesti nekretninu za koju se dostavlja ponuda) – NE OTVARAJ», sa dokazom o izvršenoj uplatikaucije/depozita, primaju se na protokolu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12. Sarajevo, soba 206. I.sprat, svaki dan od 09.00 do 14.00 sati a najkasnije do 24.08.2021.godine do14:00 sati ili putem poštanske pošiljke (preporučena ili brza pošta).

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

3.6. Sve ponude koje ne budu uključivale svu potrebnu dokumentaciju kako je navedeno u obrazcu ponude – Prilog 1. Neće se smatrati urednim i biti će vraćene.

4. JAVNO OTVARANJE PONUDA

4.1. Javno otvaranje ponudauz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana utorak 24.08.2021. godine u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog  stanja, ul. Branislava Đurđeva  broj 12,  II.  sprat, sala za sastanke u 14.30 sati.

4.2. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda  identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predana ili pristigla.

4.3. Ponude ispod početne cijene – procijenjene vrijednosti neće biti uzete u razmatranje.

5. OBAVEZE KUPCA

5.1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju notarski obrađenog i ovjerenog Ugovora o kupoprodaji nekretnine u roku od petnaest (15) radnih dana od dana završetka nadmetanja.

5.2. Sve troškove prenosa vlasništva, notarske obrade i ovjere, poreza kao i ostale troškove kupoprodaje u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

5.3. Kupac je dužan za nekretninu/nekretnine uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene (s uračunatim depozitom) prije ili prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

5.4 Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača, a zbog odustajanja gubi se pravo na povrat uplaćenog depozita.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Učesnicima u Javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen  u roku od pet (5) radnih dana od dana otvaranja ponuda. Pobjedniku nadmetanja depozit će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu što će se konstatovati zaključivanjem  kupoprodajnog ugovora.

6.2. Da bi nadmetanje bilo uspješno mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

6.4. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osoba na naznačene brojeve telefona ili e-mail.

6.5. Tekst Javnog nadmetanja i obrazac ponude (Prilog 1) se može preuzeti sa web stranice Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja www.imvzs.ba kao i u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva  br. 12, 71 000 Sarajevo, kancelarija broj 206, I sprat, svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.Oglas ostaje otvoren do utorka 24.08.2021.godine do 14.00 sati kada je krajnji rok za dostavu ponuda.