Kompletan tekst oglasa možete preuzeti OVDJEk

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo
Radno mjesto:

 1. Administrativni radnik u prvostupanjskom postupku Odjeljenja za prvostupanjski postupak
  medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Bihaću. Broj izvršilaca: jedan (1);
  Opći uvjeti:
  Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18):
 2. da je državljanin BiH;
 3. da je stariji od 18 godina;
 4. da ima opću zdravstvenu sposobanost za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta;
  Posebni uvjeti:
  Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta Broj U.O. 01-351/13-2/18 od 15.01.2018.
  godine:
 5. Stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj) sa poznavanjem rada na računaru;
 6. Radno iskustvo: minimalno šest (6) mjeseci radnog iskustva, nakon stjecanja stručne spreme.
  Opis poslova i mjesto rada:
  Poslovi prijema, zavođenja, obrade i otpreme spisa medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u
  prvostupanjskom postupku u Odjeljenju za prvostupanjski postupak medicinskog vještačenja
  zdravstvenog stanja u Bihaću, uz povremeni rad po potrebi na području Federacije BiH (obavljanje
  kućnih posjeta i rad u drugim Odjeljenjima Instituta), kao i kucanje i tehničko pripremanje akata za
  potrebe Instituta i Odjeljenja;
  Trajanje radnog odnosa:
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;
  Potrebna dokumentacija uz prijavu:
 7. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 8. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 1.);
 9. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 2.)
 10. Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (posebni uvjeti pod 1.)
 11. Dokaz o poznavanju rada na računaru (posebni uvjeti pod 1.)
 12. Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda u kojem je potrebno da bude navedeno koji
  poslovi su se obavljali s kojim stupnjem stručne spreme (posebni uvjeti pod 2.);
  SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
  FOTOKOPIJAMA.
  Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se
  prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta.
  Kandidati koji bude izabran mora u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti
  ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog
  mjesta.
  Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
  iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd.
  Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti poštom ili izravno na protokol Instituta (soba 206, 1. sprat od
  09.00 do 15.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
  INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Branislava Đurđeva broj 12, 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI

RADNIK U ODJELJENJU U BIHAĆU)

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim
novinama, a neuredne, nepotpune i neblagovremene (koje pristignu nakon roka za prijavu neovisno od
datuma slanja) prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene zaključkom.

 Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne
uvjete biti će pozvani na usmeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu
ispita kandidati će biti pismeno obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja. Usmeni ispit
biti će održan u sjedištu Instituta u Sarajevu, Branislava Đurđeva 12.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: sekretar@imvzs.ba ili broj telefona 033/250-578.
Tekst Oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba te će se
dostaviti službama/zavodima za zapošljavanje KS i USK.