Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o
osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja („Službene novine FBiH“ broj:
70/07, 26/14, 40/18 i 25/22), direktor Instituta objavljuje sljedeći:
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A,71.000 Sarajevo
Radno mjesto:

 1. Operater – daktilograf Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja
  zdravstvenog stanja u Sarajevu.
 2. Broj izvršilaca: jedan (1);
  Opći uvjeti:
  Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH;
  Posebni uvjeti:
  Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta:
 3. Stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stepen) sa poznavanjem rada na računaru;
 4. Radno iskustvo: minimalno šest (6) mjeseci radnog iskustva.
  Opis poslova i mjesto rada:
  Vršenje prepisa sve vrste nalaza,ocjena i mišljenja-medicinskih vještačenja zdravstvenog stanja, kao i
  drugih dokumenata za potrebe Odjeljenje odnosno Instituta i to u Odjeljenju za prvostepeni postupak
  medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Sarajevu, uz povremeni rad po potrebi na području
  Federacije BiH (obavljanje kućnih posjeta i rad u drugim Odjeljenjima Instituta).
  Trajanje radnog odnosa:
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od šest (6)
  mjeseci;
  Potrebna dokumentacija uz Prijavu:
 5. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 6. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti);
 7. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti)
 8. Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (posebni uvjeti pod 1.)
 9. Dokaz o poznavanju rada na računaru (posebni uvjeti pod 1.)
 10. Dokaz o radnom iskustvu – Uvjerenje ili Potvrda poslodavca (posebni uvjeti pod 2.).
  Uvjerenje ili Potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i
  naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja
  poslova.

SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
FOTOKOPIJAMA.
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se
prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta.
Kandidat koji bude izabran mora u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru
dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju
uvjetima radnog mjesta.

Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd. što će utjecati na izbor kandidata prilikom odabira.
Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta soba
205 (1. sprat od 08.00 do 16.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Hamdije Kreševljakovića 98/A, 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO OPERATER –

DAKTILOGRAF U ODJELJENJU U SARAJEVU) – NE OTVARATI !

Prijave se dostavljaju do 20.05.2024.godine, a neuredne, nepotpune i neblagovremene (koje pristignu
nakon roka za prijavu neovisno od datuma slanja) prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene
zaključkom.
Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete
biti će pozvani na usmeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata.
O terminu ispita kandidati će biti pismeno obavješteni najmanje pet dana prije dana održavanja ispita.
Usmeni ispit biti će održan u sjedištu Instituta u Sarajevu – Hamdije Kreševljakovića 98A,
71.000 Sarajevo.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@imvzs.ba ili na broj telefona 033/250-578.
Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području FBiH, na internet
stranici Instituta (www.imvzs.ba), te će se dostaviti službi/zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevu.