Predmet nabavke je nabavka 2. (slovima:dva) računara za potrebe rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Nabavka roba će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o javnim nabavkama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Oznaka javne nabavke U JRJN je:
30230000-0 kompjuterska oprema.
Prateći dokumenti:
Prilog 1 – poziv
Prilog 2 – aneks