I.

STRANKA, ODNOSNO OSOBA ZA KOJU SE VRŠI VJEŠTAČENJE, SAMA PODNOSI ZAHTJEV PREMA INSTITUTU SAMO U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

  1. NI – medicinsko vještačenje u prvostepenom postupku – tzv. „neratni invaliditet“ (za ostvarivanje prava prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom)
    Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE ili ga preuzeti u bilo kojem od Odjeljenja.
    Ova vrsta zahtjeva se podnosi izravno na Institutu za medicinsko vještačenje ili u Odjeljenjima za prvostepeni postupak u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru ili Bihaću.

Zahtjev se popunjava i dostavlja izravno ili poštom, uz dokumentaciju naznačenu na zahtjevu te dokaz o uplati iznosa za vještačenje. Molimo korisnike usluga da ispravno i jasno popune naznačeni obrazac.
Napomena : cijena vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 102,96 KM, a kućna posjeta 154,44KM (s uključenim PDV) – ukoliko se vrši uplata za drugu osobu, obavezno naznačiti ime osobe za koju se vrši uplata.

Način uplate vještačenja:
Uplatio je: ime prezime, adresa, broj telefona,
Svrha doznake: usluga medicinskog vještačenja u prvostepenom/drugostepenom postupku za:
(navesti ime)
Primalac: Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo
Broj računa: 1410010001745195 kod BBI banke d.d. Sarajevo, 1020500000078568 kod Union bank d.d. Sarajevo, (podaci na uplatnici moraju biti vidljivi);

Ukoliko se u ovom postupku ulaže žalba na Nalaz, ocjenu i mišljenje Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, cijena vještačenja Odjeljenja za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja je : 122,85 KM s pregledom na Institutu, a 184,27 KM s kućnom posjetom.
Način uplate i dostave uplatnice je isti kao za prvostepeni postupak.

2. RN- medicinsko vještačenje radi ostvarivanja prava po Zakonu o roditeljima njegovateljima (Sl. novine (Sl. novine 75/21).

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE ili ga preuzeti u bilo kojem od Odjeljenja.
Ova vrsta zahtjeva se podnosi izravno na Institutu za medicinsko vještačenje ili u Odjeljenjima za prvostepeni postupak u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru ili Bihaću.

Zahtjev se popunjava i dostavlja izravno ili poštom, uz dokumentaciju naznačenu na zahtjevu te dokaz o uplati iznosa za vještačenje. Molimo korisnike usluga da ispravno i jasno popune naznačeni obrazac.
Napomena : cijena vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 102,96 KM, a kućna posjeta 154,44KM (s uključenim PDV) – ukoliko se vrši uplata za drugu osobu, obavezno naznačiti ime osobe za koju se vrši uplata.

Način uplate vještačenja:
Uplatio je: ime prezime, adresa, broj telefona,
Svrha doznake: usluga medicinskog vještačenja u prvostepenom/drugostepenom postupku za:
(navesti ime)
Primalac: Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo
Broj računa: 1410010001745195 kod BBI banke d.d. Sarajevo, 1020500000078568 kod Union bank d.d. Sarajevo, (podaci na uplatnici moraju biti vidljivi);

Ukoliko se u ovom postupku ulaže žalba na Nalaz, ocjenu i mišljenje Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, cijena vještačenja Odjeljenja za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja je : 122,85 KM s pregledom na Institutu, a 184,27 KM s kućnom posjetom.
Način uplate i dostave uplatnice je isti kao za prvostepeni postupak.

  1. MV- Medicinsko vještačenje tjelesnog oštećenja za nabavku – uvoz motornog vozila  (za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina – korištenje povlastica za uvoz motornih vozila, po pravilima koja reguliraju carinske propise, a radi oslobađanje od plaćanja carine i poreza). Ostala lica (koja nisu RVI) mogu ostvariti pravo ukoliko im Institut utvrdi 80% i više tjelesnog oštećenja po osnovu organa za kretanje : donjih ekstremiteta i karlice, vida i teže mentalne retardiranosti a nakon medicinskog vještačenja u Institutu;

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.


Ratni vojni invalidi sa 50% i 60% utvrđenog invaliditeta mogu ostvariti pravo samo ukoliko je invaliditet utvrđen samo na ekstremitetima i također od Instituta dobijaju ovjeren prepis Nalaza i mišljenja kojim im je utvrđen invaliditet a na osnovu čega se nadležan liječnik daje nalaz i mišljenje da se invaliditet odnosi na ekstremitete.
Napomena: cijena ove vrste vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 267,93 KM a kućna posjeta 401,89 KM (s uključenim PDV). Cijena prijepisa Nalaza i mišljenja za RVI je: 64,35 KM

4.OSTO – Ostali zahtjevi fizičkih lica za medicinsko vještačenje tjelesnog oštećenja;
Ova vrsta vještačenja se provodi za ostale potrebe (kao što su ostvarivanje prava na pogodnost pri zapošljavanju – osim RVI ili pogodnosti poslodavca osobe sa invaliditetom, na oslobađanje od plaćanja cestarine, ostvarivanje prava na parking mjesto gdje je isti pravo omogućeno itd).
Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE ili ga preuzeti u bilo kojem od Odjeljenja.
Napomena: cijena vještačenja s pregledom na Institutu iznosi 102,96 KM i obavlja se isključivo u prostorijama Instituta bez kućnih posjeta.
Način uplate je isti kao za stavku 1
.

5. Davanje potvrde odnosno suglasnosti na Analizu i mišljenje o ispunjenosti uvjeta za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem sukladno Pravilniku o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (Službene novine FBiH 26/19 i 13/20).
Postupanje Instituta radi davanja suglasnosti odnosno potvrde na Analizu i mišljenje ovlaštenih organizacija ili institucija predviđenih propisima iz zaštite na radu, a koje ispunjavaju uvjete u pogledu kadra i tehničke opremljenosti je reguliran naprijed navedenim pravilnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i internim aktom Instituta kojeg možete preuzeti OVDJE.

6. Medicinsko vještačenje radi utvrđivanja teške bolesti ili invaliditeta radi ostvarivanja prava službenika i namještenika Federacije BiH i Bosne i Hercegovine na jednokratnu novčanu pomoć. NAPOMENA:
MORA SE NAZNAČITI DA LI SE RADI O LISTI TEŠKIH BOLESTI BOSNE I HERCEGOVINE ILI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.
Zahtjev može podnijeti i poslodavac ako želi da snosi troškove medicinskog vještačenja. Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE


II. OSTALA VJEŠTAČENJA – ocjene kod kojih stranka ne podnosi zahtjev izravno prema Institutu

  1. Za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskoga osiguranja (ocjena radne sposobnosti, sposobnosti za obavljanje privredne djelatnosti, sposobnosti za privređivanje kod invalidskih penzija, ocjena sposobnosti za privređivanje ili sposobnosti za samostalan život i rad kod nasljeđivanja penzija, ocjena fizičke onesposobljenosti kod povreda na radu itd.) zahtjev se podnosi u nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi Federalnog zavoda za Mio/Pio, odnosno poslovnici kantonalne administrativne službe Federalnog zavoda Mio/Pio gdje osiguranik/podnosilac zahtjeva ima prebivalište, gdje se dobivaju odgovarajući obrasci za pokretanje postupka ostvarivanja prava iz oblasti penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja. Troškove medicinskog vještačenja snosi Federalni zavoda za Pio/Mio.
  2.  Za sva vještačenja iz oblasti boračko/braniteljsko – invalidske zaštite postupak se pokreće u nadležnoj službi boračko invalidske zaštite u općini gdje podnosilac zahtjeva ima prebivalište, i gdje se dobijaju potrebne informacije i eventualno obrasci za pokretanje postupka iz oblasti boračko – invalidske zaštite. Troškove medicinskog vještačenja snosi nadležni organ koji provodi postupak.
  3. Za vještačenja civilnih žrtava rata, postupak se pokreće u nadležnoj općinskoj službi gdje podnositelj zahtjeva ima prebivalište, i gdje se gdje se dobijaju potrebene informacije i eventualno obrasci za pokretanje postupka. Troškove medicinskog vještačenja snosi nadležni organ koji provodi postupak.
  4. Vještačenje za potrebe suda ili osiguranja se obavlja na osnovu rješenja suda ili zahtjeva osiguranja.

III. PROPISI U PRIMJENI

Sukladno trenutno važećim propisima ocjena – medicinsko vještačenje u pogledu radne sposobnosti, sposobnosti za obavljanje privredne djelatnosti, sposobnosti za privređivanje, ocjena sposobnosti za privređivanje ili sposobnosti za samostalan život i rad ocjena fizičke onesposobljenosti kod povreda na radu itd.  radi ostvarivanja prava iz oblasti MIO/PIO donosi se na osnovu Zakona o penzijskom/ mirovinskom i invalidskom osiguranju (SL. Novine FBiH 13/18).

Sukladno trenutno važećim propisima ocjena – medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u pogledu stepena invalidnosti, potrebe za tuđom njegom i pomoći kao i ortopedskim dodatkom tzv. „civilni invaliditet“ za ostvarivanja prava iz Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (Službene novine FBiH 36/99, 54/04, 39/06, 14/09,45/16, 40/18) vrši se na osnovu  Liste invaliditeta (SL. novine FBiH 63/21).

Sukladno trenutno važećim propisima ocjena – medicinsko vještačenje u pogledu stepena invalidnosti, potrebe za tuđom njegom i pomoći kao i ortopedskim dodatkom za ostvarivanja prava civilnih žrtva rata vrši se na osnovu Pravilnika o ocjenjivanju oštećenja organizma civilnih žrtava rata i nesposobnosti za privređivanje članova porodice civilnih žrtava rata u postupku ostvarivanja prava po zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (Sl. novine FBiH 55/06) i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/04).


Sukladno trenutno važećim propisima ocjena – medicinsko vještačenje u pogledu stepena invalidnosti, potrebe za tuđom njegom i pomoći kao i ortopedskim dodatkom za RVI i kod prava članova porodica RVI, vrši se na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05, 72/07, 9/10 i 90/17), Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko/braniteljske i invalidske zaštite (Službene novine FBiH br. 82/09), Pravilnik o radu ljekarskih komisija po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica s Listom invaliditeta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/04 i 29/11, 63/15), Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/04), Pravilnika o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/04), Pravilnika o ortopedskom dodatku vojnih invalida (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/04).

Ocjena – medicinsko vještačenje kod oslobađanja od plaćanja uvoznih dadžbina donosi se na osnovu:
Zakona o carinskoj politici BiH (Službeni glasnik BiH 58/15) i Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina (Službene Novine BiH 24/18).


Ocjena – medicinsko vještačenje kod ostvarivanja prava na novčanu naknadu državnih službenika i namještenika (na razini BiH i Federacije BiH) zbog teških bolesti i teških tjelesnih povreda vrši se na osnovu Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (Sl. Novine FBiH broj 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog (Sl. Glasnik BiH 67/09).


Ocjena – medicinsko vještačenje kod ostalih zahtjeva vrši se na osnovu Liste invaliditeta (Službene novine Federacije BiH”, broj 63/21), odnosno prema riješenju suda ili zahtjevu osiguranja.