U skladu s članom 17. stavak (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) objavljuje se Plan javnih nabavki Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj: U.O. 01-351/12- 1/17 od 28.12.2017.godine, a koji je stupio na snagu dana 16.02.2018.godine sa usvajanjem Finansijskog plana Instituta za 2018. godinu za vrijednosti nabavki veće od…

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja ljekara vještaka za potrebe rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Vitezu za budžetsku 2018 godinu, odnosno do odabira najpovoljnijeg ponuđača za 2019. godinu. Oznaka javne nabavke u JRJN je: 55110000-4 (USLUGE-hotelskog smještaja). Poziv za dostavu ponuda – Prilog 1 Aneks 1a – Prilog 2

Predmet nabavke je nabavka 2. (slovima:dva) računara za potrebe rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Nabavka roba će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o javnim nabavkama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Oznaka javne nabavke U JRJN je: 30230000-0 kompjuterska oprema. Prateći dokumenti: Prilog 1…