Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja ljekara vještaka za potrebe rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Vitezu za budžetsku 2018 godinu, odnosno do odabira najpovoljnijeg ponuđača za 2019. godinu.
Oznaka javne nabavke u JRJN je: 55110000-4 (USLUGE-hotelskog smještaja).

Poziv za dostavu ponuda – Prilog 1
Aneks 1a – Prilog 2