Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo
Radno mjesto:
LIJEČNIK – VJEŠTAK u prvostepenom postupku Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog
vještačenja zdravstvenog stanja u Mostaru – Ante Starčevića 15.
Broj izvršilaca: jedan (1);
Opći uvjeti:
Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18):
Posebni uvjeti:
Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta broj Broj U.O. 01-351/13-2/18 od 15.01.2018.
godine:

 1. Stručna sprema: VSS medicinski fakultet – doktor medicine (360 ECTS), položen stručni ispit i
  položen specijalistički ispit;
 2. Važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne Komore;
 3. Radno iskustvo: minimalno tri (3) godine radnog iskustva u struci nakon položenog
  specijalističkog ispita;
  Opis poslova i mjesto rada:
  Poslovi medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u prvostepenom postupku u Odjeljenju za
  prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Mostaru uz povremeni rad po
  potrebi na području Federacije BiH (obavljanje kućnih posjeta i rad u drugim Odjeljenjima Instituta);
  Trajanje radnog odnosa:
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;
  Potrebna dokumentacija uz prijavu (za radna mjesta pod 1. i 2.
 4. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 5. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 1.);
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 2.);
 7. Dokaz o posjedovanju potrebne stručne spreme VSS medicinski fakultet -doktor medicine (360
  ECTS) (posebni uvjeti pod 1.);
 8. Dokaz o položenom stručnom ispitu (posebni uvjeti pod 1.);
 9. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (posebni uvjeti pod 1.);
 10. Važeća licenca za samostalan rad (posebni uvjeti pod 2.);
 11. Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda poslodavca/poslodavaca (posebni uvjeti pod 3.).
  Uvjerenje ili potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i
  naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja
  poslova, te da li su poslovi obavljani nakon stjecanja potrebne stručne spreme.
  SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
  FOTOKOPIJAMA.
  Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se
  prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta u spisu predmeta ovog postupka.
  Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru
  dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima
  radnog mjesta.
  Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
  iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd.

Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta (soba 206,

 1. sprat od 09.00 do 15.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
  INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
  Branislava Đurđeva broj 12, 71 000 Sarajevo
  (na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO LJEKAR – VJEŠTAK U
  MOSTARU)
  Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama,
  a neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene zaključkom.
  Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će
  pozvani na usmeni i pismeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu i mjestu
  ispita kandidati će biti obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja.
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: sekretar@imvzs.ba ili broj telefona 033/250-578.
  Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba , te će se
  dostaviti Zavodu za zapošljavanje KS i Službi za zapošljavanje HNK/Ž.