Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
Brabislava Đurđeva 12.

Broj:54/17
Sarajevo, 14.02.2017. godine

Na osnovu Odluke U.O. o prodaji motornog vozila putem javnog nadmetanja, broj:U.O.01-351/5-2/16 od 28.12.2016. godine, Komisija za provođenje postupka Javnog nadmetanja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imenovana Odlukom direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj:01-54-1/2017 objavljuje poziv za:

JAVNO NADMETANJE
za prodaju motornog vozila
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

1. PREDMET PRODAJE

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje motorno vozilo sljedećih karakteristika:

I.
1. Marka i model: TOYOTA COROLA, 2,2 D-4D
2. Boja:siva metalik,
3. Broj šasije: NMTEA16R30R103097,
4. Broj motora:2AD5237929
5. Snaga/zapremina motora (kW/cm3): 100 KW,
6. Godina proizvodnje: 2007,
7. Vrsta goriva: Dizel,
8. Stanje: Neispravno,
9. Pređena kilometraža:203 547 km,
10. Registarske oznake: odjavljeno,
11. Početna cijena: 5.000,00 KM

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja prodaje se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.

2.2. Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita/kaucije u iznosu 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka), za vozilo za učešće u javnom nadmetanju.

2.3. Uplate kaucije/depozita vrši se na blagajni Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu, ul. Branislava Đurđeva 12, kancelarija broj 301, u periodu od 15.02. do 22.02.2017. godine (ne računajući dane vikenda), u vremenu od 09:00 do 11:00 sati. Učesnicima u postupku će se nakon uplate kaucije/depozita, kao dokaz o istom izdati potvrda o uplati kaucije/depozita.

2.4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju zaposlenici Instituta za medicinsko vještačenje, kao ni članovi njihove uže porodice.

3. PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Vozilo se može pogledati na parking prostoru na adresi Branislava Đurđeva broj:12., u Sarajevu, dana 15.02. do 22.02.2017. godine (ne računajući dane vikenda), u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je:¬Muhamed Ćosić, telefon: 062/451 226.

3.3. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju (princip viđeno-kupljeno).

3.4. Ponuda na popunjenom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1), u zatvorenoj koverti, sa naznakom «Ponuda za Javno nadmetanje za prodaju motornog vozila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, – NE OTVARAJ», sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita, primaju se na protokolu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12, Sarajevo, do 22.02.2017. godine do 12:00 sati.

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

3.6. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 22.02.2017. godine u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12, III sprat, sala za sastanke. Otvaranje ponuda za vozilo TOYOTA COROLA će se vršiti u 12:30 sati.

3.7. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

3.8. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 3 (tri) dana od dana završetka nadmetanja.

4.2 Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene odmah po obostranom potpisivanju kupoprodajnog ugovor.

4.3. Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

4.4. Kupac je dužan motorno vozilo preuzeti u viđenom stanju, i to u roku od 3 (tri) dana po uplati ugovorene cijene.

4.5. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača, a kupac gubi pravo na povrat depozita.

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Učesnicima u Javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen nakon otvaranja ponuda. Pobjedniku nadmetanja depozit će biti vraćen po realizaciji kupoprodajnog ugovora, odnosno po dostavljanju dokaza o uplati punog iznosa.

5.2. Da bi nadmetanje bilo uspješno mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

5.4. Dodatne informacije mogu se dobiti od Muhameda Ćosića , broj tel. 062/451 226. radnim danima od 10:00 do 15:00h.

5.5. Tekst Javnog nadmetanja se može preuzeti sa web stranice Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja www.imvzs.ba kao i u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva br. 12, 71 000 Sarajevo, kancelarija broj 206, II sprat, a sažetak teksta biće objavljen u dnevnim štampanim novinama, koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Za Institut za medicinsko vještačenje
Predsjednik
komisije za provođenje postupka

__________________
Ivan Cvjetković