Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.
Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanju
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 , 40/18 i
25/22), objavljuje se sljedeći:
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (dokument možete preuzeti OVDJE)
Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo;
Radno mjesto:
VOZAČ u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
Broj izvršilaca: jedan (1);
Opći uvjeti:
Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18);
Posebni uvjeti:
Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta:
1. Stručna sprema: IV- srednja stručna sprema (IV stupnja);
2. Položen vozački ispit – minimalno B kategorija
3. Radno iskustvo: minimalno šest (6) mjeseci radnog iskustva u struci;
Opis poslova i mjesto rada:
Obavljanje prijevoza direktora Instituta, ostalih radnika zaposlenih u Uredu direktora Instituta, prijevoz
ljekara vještaka radi obavljanja pregleda u kućnim posjetama, prijevoz spisa i ostalih administrativnih
dokumenata između Odjeljenja Instituta, kao i između Instituta i korisnika usluga.
Trajanje radnog odnosa:
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;
Potrebna dokumentacija uz prijavu:
1. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
stalnog karaktera (opći uvjeti pod 1.);
3. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
stalnog karaktera (opći uvjeti pod 2.);
4. Dokaz o posjedovanju potrebne stručne spreme;
5. Ovjerena kopija vozačke dozvole
6. Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda poslodavca/poslodavaca (posebni uvjeti pod 3.).
Uvjerenje ili potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i
naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja
poslova, te da li su poslovi obavljani nakon stjecanja potrebne stručne spreme.
SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
FOTOKOPIJAMA.
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se
prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta u spisu predmeta ovog postupka.
Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru
dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima
radnog mjesta.
Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd što će utjecati na izbor kandidata prilikom odabira.
Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta (soba 206,
1. sprat od 09.00 do 15.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
Branislava Đurđeva broj 12, 71 000 Sarajevo
(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO VOZAČ)
Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama,
a neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene zaključkom.Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će
pozvani na usmeni i pismeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu i mjestu
ispita kandidati će biti obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: sekretar@imvzs.ba ili broj telefona 033/250-578.
Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba, te će se
dostaviti Zavodu za zapošljavanje KS