Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.
Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanju
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 , 40/18 i
25/22), objavljuje se sljedeći:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 Sarajevo;
Radno mjesto:
Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja;
Broj izvršilaca: jedan (1);
Opći uvjeti:
Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16 i 89/18);
Posebni uvjeti:
Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta:

 1. Stručna sprema: VII- Pravni fakultet;
 2. Poznavanje rada na računaru
 3. Radno iskustvo: minimalno pet (5) godina radnog iskustva;
  Opis poslova i mjesto rada:
  Surađuje sa sekretarom Instituta u obavljanju pravnih, kadrovskih i općih poslova, obavlja pravne i
  administrativno pravne poslove u Institutu po nalogu direktora Instituta; administrativno pravno opslužuje
  organe upravljanja Instituta (Upravni odbor i Nadzorni odbor); pravni je savjetnik i tumač pravnih propisa
  po zahtjevu Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora i direktora Instituta; za svoj rad odgovara direktoru
  Instituta; obavlja i druge pravne poslove po nalogu direktora Instituta.
  Trajanje radnog odnosa:
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;
  Potrebna dokumentacija uz prijavu:
 4. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 5. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera;
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera;
 7. Dokaz o posjedovanju potrebne stručne spreme;
 8. Dokaz o radnom iskustvu – Uvjerenje ili Potvrda poslodavca/poslodavaca (posebni uvjeti pod 3.).
  Uvjerenje ili Potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i
  naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja
  poslova.
  SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
  FOTOKOPIJAMA.
  Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se
  prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta u spisu predmeta ovog postupka.
  Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru
  dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima
  radnog mjesta.
  Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
  iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd što će utjecati na izbor kandidata prilikom odabira.
  Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta (soba 206,
 9. sprat od 09.00 do 15.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
  INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
  Branislava Đurđeva broj 12, 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI STRUČNI
SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA)
Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama,
a neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene zaključkom.
Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na usmeni i pismeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu i mjestu
ispita kandidati će biti obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: sekretar@imvzs.ba ili broj telefona 033/250-578.
Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba , te će se
dostaviti Zavodu za zapošljavanje KS.

Oglas možete preuzeti OVDJE