Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o
osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14,
40/18 i 25/22), direktor Instituta objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo
Radno mjesto:

 1. Operater – daktilograf u prvostupanjskom postupku Odjeljenja za prvostupanjski postupak
  medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Bihaću. Broj izvršilaca: jedan (1);
  Opći uvjeti:
  Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH (Sl. novine FBiH broj 26/16, 89/18 i 44/22):
  Posebni uvjeti:
  Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta Broj U.O. 01-351/13-2/18 od 15.01.2018.
  godine:
 2. Stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj) sa poznavanjem rada na računaru;
 3. Radno iskustvo: minimalno šest (6) mjeseci radnog iskustva,nakon stjecanja stručne spreme.
  Opis poslova i mjesto rada:
  Vršenje prepisa sve vrste nalaza,ocjena i mišljenja-medicinskih vještačenja zdravstvenog stanja, kao i
  drugih dokumenata za potrebe Odjeljenje odnosno Instituta i to u Odjeljenju za prvostupanjski
  postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Bihaću, uz povremeni rad po potrebi na
  području Federacije BiH (obavljanje kućnih posjeta i rad u drugim Odjeljenjima Instituta).
  Trajanje radnog odnosa:
  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci;
  Potrebna dokumentacija uz prijavu:
 4. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 5. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 1.);
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera (opći uvjeti pod 2.)
 7. Dokaz o posjedovanju srednje stručne spreme (posebni uvjeti pod 1.)
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru (posebni uvjeti pod 1.)
 9. Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje ili potvrda u kojem je potrebno da bude navedeno koji
  poslovi su se obavljali s kojim stupnjem stručne spreme(posebni uvjeti pod 2.);
  SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
  FOTOKOPIJAMA.
  Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se
  prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta.
  Kandidati koji bude izabran mora u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti
  ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog
  mjesta.
  Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
  iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd.
  Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti poštom ili izravno na protokol Instituta (1. sprat od 08.00 do
  16.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Hamdije Kreševljakovića 98/A 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO OPERATER –

DAKTILOGRAF U ODJELJENJU U BIHAĆU)

Prijave se dostavljaju do 08.09.2023.godine, a neuredne, nepotpune i neblagovremene (koje pristignu
nakon roka za prijavu neovisno od datuma slanja) prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene
zaključkom.
Kandidati uz prijavu mogu dostaviti uvjerenje/potvrdu da ispunjavaju uvjete o statusu
demobilisanog borca/razvojačenoga branitelja iz Zakona o pravima
demobilisanih/razvojančenih boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji (Sl.

Novine FBiH 54/19) i dokaz da su trenutno nezaposleni, a radi omogućavanja prednosti pod
jednakim uvjetima sukladno članu 14. naprijed navedenog Zakona.
Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete
biti će pozvani na usmeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata. O terminu ispita
kandidati će biti pismeno obavješteni najmanje pet dana od dana održavanja. Usmeni ispit biti će
održan u sjedištu Instituta u Sarajevu – Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@imvzs.ba i dejan.setina@imvzs.ba ili na broj
telefona 033/250-578.
Tekst Oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama, na internet stranici www.imvzs.ba, te će se
dostaviti službama/zavodima za zapošljavanje KS i USK.