Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.
Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanju
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja („Službene novine FBiH“ broj: 70/07, 26/14 ,
40/18 i 25/22), objavljuje se sljedeći:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslodavac:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A, 71.000 Sarajevo;
Radno mjesto:
Samostalni saradnik (ekonomski smjer) u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja – Sarajevo;
Broj izvršilaca: jedan (1);
Opći uvjeti:
Opći uvjeti propisani Zakonom o radu FBiH;
Posebni uvjeti:
Propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta:

 1. Stručna sprema: VI-VII stepen (ekonomski smjer);
 2. Poznavanje rada na računaru;
 3. Radno iskustvo: minimalno jedna (1) godina radnog iskustva;
  Opis poslova i mjesto rada:
  Samostalni saradnik (ekonomskog smjera) obavlja slijedeće poslove:
  -obavlja sve ekonomsko finansijske poslove za potrebe Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
  stanja (fakturisanje izlaznih faktura pravna lica),
  -vrši obračun i isplatu plate radnicima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i naknada
  članovima Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
  -vrši obračun dnevnica i putnih troškova radnicima Instituta,
  -vrši sva plaćanja za potrebe Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
  -vodi glavnu knjigu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
  -obavlja knjiženje, obračun i sastavljanje PDV prijave Instituta,
  -vodi blagajnu (uplatu i isplatu),i blagajničko poslovanje Instituta,
  -prima stranke za povrat novčanih sredstava,
 • u koordinaciji sa samostalnim stručnim saradnikom, direktorom i ostalim radnicima Instituta za
  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja radi na pripremi financijskih planova, izvještaja i Plana
  javnih nabavki,
 • za svoj rad odgovara direktoru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Trajanje radnog odnosa:
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme na 4 (četiri) sata dnevno, uz
probni rad od šest (6) mjeseci;

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Kraća biografija – vlastoručno potpisana sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest (6) mjeseci osim ako se radi o dokumentu
  stalnog karaktera;
 4. Dokaz o posjedovanju potrebne stručne spreme;
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (posebni uvjeti pod 2.);
 6. Dokaz o radnom iskustvu – Uvjerenje ili Potvrda poslodavca (posebni uvjeti pod 3.).
  Uvjerenje ili Potvrda mora sadržavati naziv radnog mjesta koje je obavljano, opis poslova i
  naznaku koja stručna sprema je potrebna za radno mjesto kao i precizan period obavljanja
  poslova.

SVU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI U ORIGINALU ILI OVJERENIM
FOTOKOPIJAMA.
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se
prilaže uz prijavu, te će se ista čuvati trajno u sjedištu Instituta u spisu predmeta ovog postupka.
Kandidat koji bude izabran je dužan u roku od osam dana od dana prijema Odluke o izboru
dostaviti ljekarsko uvjerenje da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima
radnog mjesta.
Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom
iskustvu, posebnim vještinama i/ili znanjima itd. što će utjecati na izbor kandidata prilikom odabira.
Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol Instituta (soba
205, (1. sprat od 08.00 do 16.00 sati, svaki radni dan) – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA, Hamdije

Kreševljakovića 98A, 71 000 Sarajevo

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA ZA OGLAS ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI
SARADNIK (ekonomski smjer) u Uredu direktora – Sarajevo- NE OTVARATI !
Prijave se dostavljaju do 20.05.2024.godine, a neuredne, nepotpune i neblagovremene (koje pristignu
nakon roka za prijavu neovisno od datuma slanja) prijave neće se uzimati u obzir i biti će odbačene
zaključkom.
Kandidati koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će
pozvani na usmeni i pismeni ispit, a koji će provesti Komisija za izbor kandidata.
O terminu ispita kandidati će biti pismeno obavješteni najmanje pet dana prije dana održavanja ispita.
Pismeni i usmeni ispit biti će održan u sjedištu Instituta u Sarajevu – Hamdije Kreševljakovića 98A,
71.000 Sarajevo.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@imvzs.ba ili broj telefona 033/250-578.
Tekst oglasa objaviti će se u jednim dnevnim novinama koje izlaze na područiju FBiH, na internet stranici
(www.imvzs.ba) te će se dostaviti službi/zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo.